Өмнөговь аймгийн Манлай сумын төвийн гадна дулаан цахилгаан шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

Монгол Улсын 10 аймгийн төвийн Дулаан хангамжийн
системийг сайжруулах Төсөл

Төслийн товч танилцуулга
 • Өмнөговь аймгийн 2016-2020 онд хөгжүүлэх аймгийн засаг даргын үйл ажилгааны “Бид хамтдаа” хөтөлбөр
 • Өмнөговь аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэл
 • Манлай сумын 2025 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
Төслийн зорилго
 • Одоо байгаa дулааны шугам сүлжээ ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тул ф40-125мм 1км шугам сүлжээг шинэчлэн сайжруулах
 • Манлай сумын 2025 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
 • Манлай сумын 2025 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй холбогдуулан шинэ суурьшлын бүсэд ф40-100мм 2.6км шугам сүлжээг шин ээр хийх
 • 2х160 кВ “Агаар”  дэд станц, 10кВ-ын 0.675км,  ЦДАШ ; 0.4кВ-ын 3,6км агаарын шугам
 • Төслийг хэрэгжиснээр шинэ суурьшлын бүсэд 130 айлын цахилгаан хангамж, 80 айлын дулаан хангамжийг шийдэж чадна
 • Одоо байгаа  дулааны шугам сүлжээг шинэчилснээр төрийн өмчит 17 обьектийг дулаан хангамжийг сайжруулана
Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг
 • Дулааны шугам сүлжээ нь 960 м, шинэ дулааны шугамын 2.6 км                 ф40-100 дулааны хангамжийн ажлын зураг төсөл
 • 2х160 кВ Агаар дэд станц 10кВ-ын 0.675 км,  0.4кВ-ын 3.6 км агаарын шугамын ажлын зураг төсөл
Захиалагч

Солонгосын Дулааны Шугам Сүлжээний Корпораци

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umnugovi aimag, Manlai soum, Extension and renovation work of outdoor heating pipeline and electricity line

Umnugovi aimag, Manlai soum, Extension and renovation work of outdoor heating pipeline and electricity line

PROJECT BACKGROUND

Governer’s “We are together” program to develop Umnugovi province in 2016-2020; The main direction of the 2018 Socio-Economic Development of Umnugovi aimag; General development plan for Manlai soum until 2025;

PURPOSE OF PROJECT
 • Renovation work of ф 40-125mm, 1km heating pipeline within General development plan for Manlai soum until 2025
 • Construction of ф40-100мм 2.6кm heating pipeline in the new settlement area within General development plan for Manlai soum until 2025.
 • 2х160 кV Sub-station; 10кV 0.675km and 0.4kV 3,6km power transmission line In the result of project implementation will be able to solve the electricity supply issue for 130 households and heating supply for 80 households in a new settlement area.
 • By the renovation of the existing heating pipelines will improve heating supply condition for 17 state-owned objects.
SCOPE OF SERVICE
 • Detailed design of heating supply of 960 m heating pipeline and 2.6 km ф40-100 new heating pipeline,
 • Detailed design of 2х160 кV Sub-station; 10кV 0.675km and 0.4kV 3,6km power transmission line
CLIENT:

Umnugovi province Governer’s office

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *