ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Дулаан, цахилгааны эх үүсвэрийн ажлын зураг төсөл

Дулаан, цахилгааны эх үүсвэрийн ажлын зураг төсөл

READ MORE

Дэд бүтцийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл

Дулаан, цахилгааны эх үүсвэрийн ажлын зураг төсөл

READ MORE

Барилга байгууламж, ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын зураг төсөл

Барилга байгууламж, ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын зураг төсөл

READ MORE

Зураг төслийн зохиогчийн хяналт

Барилга байгууламж, ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын зураг төсөл

READ MORE

Эрчим хүчний эх үүсвэр, Дулаан цахилгаан хангамжийн ТЭЗҮ

Барилга байгууламж, ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын зураг төсөл

READ MORE

Зураг төслийн цогц үйлчилгээ

Ричвелл Инженеринг ХХК-н Инженеринг зураг төслийн газар нь компани үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн  барилга байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, Эрчим хүчний эх үүсвэр, дулаан болон цахилгаан хангамжийн Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажил үйлчилгээ үзүүлсээр байна. Зураг төслийн газар нь олон жилийн туршлагатай мэргэжилтэн, инженер техникийн ажилтнуудын ур чадвар дээр үндэслэн орчин үеийн шинэ техник технологийг ашигласан инженерингийн цогц шийдлээр ,барилга байгууламж, ерөнхий төлөвлөгөө болон инженерингийн иж бүрэн ажлын зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах ажил гүйцэтгэх, хүлээлгэн өгөх гэсэн үйлчилгээг үзүүлж ажиллаж байна.

Бидний хэрэгжүүлж буй төслүүд

15

БАЙРШИЛ

100

ИНЖЕНЕРҮҮД

47

ТӨСЛҮҮД

47

ХУГАЦАА