Дархан-Уул аймгийн мөсөн ордон

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01-А/188 дугаар захирамжаар олгосон Дархан сумын сумын 14-р багийн нутаг дэвсгэрт 3782 м2 газар олголтЗасгийн газрын тохируулагч агентлаг биеийн тамир, спортын улсын хорооны даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 21/01 дугаартай ажлын даалгавар, аймгийн Ерөнхий архитекторын 2021 оны 03-р сарын 09-ны өдрийн 21/08 дугаартай архитектур төлөвлөлтийн даалгаварыг тус тус үндэслэв.