Монгол Улсын 10 аймгийн төвийн Дулаан хангамжийн системийг сайжруулах Төсөл

Монгол Улсын 10 аймгийн төвийн
Дулаан хангамжийн системийг сайжруулах Төсөл

Төслийн зорилго
 • Төвлөрсөн дулаан хангамжтай дулааны станц барих
 • Дулааны станцын үр ашгийг дээшлүүлэх
 • Өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээнд нийцүүлэн дулааны станцыг өргөтгөх
 • Жилийн турш хэрэглээний халуун усаар тасралтгүй хангах
 • Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг сайжруулах
 • Ажлын нөхцлийг сайжруулах
Үе шат бүрийн ажлын эзлэхүүн
 • Зөвлөх үйлчилгээ
  • Газар дээрх судалгаа
  • Үндсэн дизайн ба тендерийн бичиг баримт бэлдэх
  • Инженеринг, худалдан авалт болон барилга угсралтын Гэрээлэгч сонгон авахад дэмжлэг үзүүлэх
  • Нарийвчилсан дизайн хийх ба худалдан авалт болон барилга угсралтын ажилд хяналт тавих
  • Боловсрол ба сургалтыг дэмжих
  • Төслийн эцсийн тайлан бэлдэх
 • Бодит худалдан авалт (худалдан авалт болон барилга угсралт)
  • Нарийвчилсан дизайн
  • Тоног төхөрөөмж болон материал худалдан авалтын ажил, барилга угсралт
  • Боловсрол ба сургалт
  • Хүлээн авалтын ажлыг зохион байгуулах ба ашиглалтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх
Захиалагч

Солонгосын Дулааны Шугам Сүлжээний Корпораци

Tags :

Heating System Improvement Project of 10 Mongolian Province Centers

Heating System Improvement Project of 10 Mongolian Province Centers

PURPOSE OF PROJECT:

Build the centralized district heating plant Improve efficiency of heating plant Expansion of heating plant to meet increase demand Uninterrupted hot water supply throughout the year Improve customer satisfaction Improving the operating environment

SCOPE OF SERVICE:

Consulting Stage Site Survey (Conducted a survey on project sites) Basic Design and ITB Preparation Provide support for selecting EPC Contractor Review for detail design work and supervision for purchasing, Construction Supervision Education and Training Support Actual Purchase (Purchase and Construction) Detail Design Purchasing work for equipment and bulk material & construction Education and Training Carry out the commissioning and support the maintenance work

CLIENT:

Korea District Heating Engineering Co.,Ltd,

Tags :