Ажил үйлчилгээ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТ

Хамтран ажиллах

Эрчим хүчний барилга угсралт чиглэл

  • Өндөр хүчдлийн (6-110кВ) агаарын болон кабель цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, дэд станцын угсралт, шинэчлэл өргөтгөл засварын ажил гүйцэтгэх.
  • Нам хүчдлийн (0.4кВ) цахилгаан байгууламж тоног төхөөрөмжийн угсралт, туршилт тохируулга хийх.
  • Зуух , зуухны автоматжуулалтын угсралт тохируулга
  • Бүх төрлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн сонголт нийлүүлэлт.
  • Цахилгаан энерги хуримтлуурын систем холбох шийдэл, угсралт тохируулга хийх

Реле хамгаалалт автоматжуулалт

  • Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, дамжуулах, түгээх шугам сүлжээний бүх төрлийн реле хамгаалалт автоматжуулалтын байгууламжийн төхөөрөг угсралт, туршилт тохируулга.
  • Дэд станцын хяналт мэдээлэл HMI , SCADA системийн холболтын ажил
  • Цахилгаан системийн хуурмаг чадлыг тохируулах SVG ба SVC систем сонголт, нийлүүлэлт угсралт
  • Үйлдвэр аж ахуйн гадна, дотор цахилгаан хангамж болон үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын ажил үйлчилгээ.
ТӨСЛҮҮД