Эрчим хүчний жижиглэнгийн тарифын бүтэц

Эрчим хүчний жижиглэнгийн тарифын бүтэц

Төслийн товч танилцуулга

Төслийн зорилго нь дамжуулах, түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үр ашигтай, үр дүнтэй ажиллахад шаардагдах борлуулалтын орлогын шаардагдах хэмжээнд нийцсэн эцсийн хэрэглэгчдийн жижиглэнгийн тарифыг тодорхойлоход ЭХЗХ-нд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Энэ зорилго нь ЭХҮА 3+ төслийн зорилготой нийцэж байгаа бөгөөд ЭХЯ болон ЭХЗХ-ны эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн бөөний тарифын бүтцэд тулгуурласан эдийн засгийн хувьд үр ашигтай цахилгааны жижиглэнгийн тариф нэвтрүүлэх ажилд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг

Одоогийн эцсийн хэрэглэгчийн тарифын бүтэц, ЭХЗХ-ний тариф тодорхойлдог арга аргачлал зэргийг судалж, хянах, мөн тооцоолол, түүний зарчмуудтай танилцах

 

Дамжуулах, түгээх, диспетчерийн ТЗЭ тус бүрээр бөөний болон жижиглэнгийн үнийг тодорхойлсон Excel програм дээр суурилсан мэдээлэл цуглуулах маягтуудыг боловсруулах;

 

Хэрэглэгчийн төрөл болон хэрэглэгчийн ангиллаар цахилгаан, дулааны ачааллын графикийн загвар бэлтгэх.

Эцсийн хэрэглэгчийн ангилалд зориулсан эдийн засгийн үр ашиг бүхий жижиглэнгийн тарифын бүтцийг бий болгох аргачлалыг боловсруулан санал болгох.

санал болгож буй аргачлалыг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай компьютер загварчлалын бүтэц, мэдээлэлд тавигдах шаардлага болон ашиглах зааврыг боловсруулах

 

Сургалт, сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх.

Захиалагч

Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг /GIZ/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Power and energy retail tariff structure

Power and energy retail tariff structure

ROJECT BACKGROUND:

The overall objective of this contract was to assist ERC in determining end user retail tariffs compatible with the revenue requirements for efficient and effective operation of holders of either a transmission, or distribution, or supply license.

This objective is consistent with the goals of ENEV 3+ to support ERC as well as the Ministry of Energy (MoE) towards introduction of an efficient economic retail tariff structure for power based on the wholesale tariff structure of the license holders of generation, transmission, and distribution of power.

SCOPE OF SERVICE:

Review current end-user tariff determination methodologies of ERC and familiarize with the calculations and underlying principles.

Prepare Excel based data collection templates for licensee for Transmission, NDC and licensees for heat and electricity distribution as either wholesaler or retailer of power or heat depending on the license hold Develop a methodology to construct an economic efficient power and heat retail tariff structure Provide coaching and training services.

CLIENT:

GIZ, German International Cooperation Organization

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *