Монгол улсын цахилгаан дамжуулах болон түгээх сүлжээний чадавхийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ, Хэсэг-1

Монгол улсын цахилгаан дамжуулах болон түгээх сүлжээний чадавхийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ, Хэсэг-1

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг

Улаанбаатар хотын цахилгаан дамжуулах сүлжээ болон түгээх сүлжээний сайжруулалт болон ДЦС 5-ын тоног төхөөрөмжийн сонголт болон ТЭЗҮ-ийг боловсруулав.

Байршил

Сүхбаатар аймаг

Захиалагч

Азийн хөгжлийн банк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consulting service to assess a capacity of power transmission and distribution network of Mongolia, Part-1

Consulting service to assess a capacity of power transmission and distribution network of Mongolia, Part-1

Feasibility study for Associated Facilities of CHP5

SCOPE OF SERVICE:

Objective of this ADB Technical Assistance was to prepare Feasibility study for CHP5 Associated Facilities including improvement of electric distribution network and transmission grid of Ulaanbaatar city.

CLIENT:

Asian Deployment Bank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *