DETAILS

LOCATION

Ulaanbaatar

START DATA

2019

Төслийн танилцуулга

Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж буй дулаанцахилгааны хэрэглээг найдвартай эх үүсвэрээр

 хангах зорилгоор хэрэгжүүлж буй Засгийн газрын Шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөрийн хүрээнд

 Эрчим хүчний салбарт ДЦС-3-ийг 50МВ-ийн трубин суурилуулж хүчин чадлыг нэмэгдүүлж

 байгаатай холбогдуулан 9-р зуухыг сэргээн засварлах аждыг хийж гүйцэтгэсэн. 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖИЛ

Ричвелл инженеринг ХХК нь тус төсөлд захиалагчийн хяналтын ажлыг хийж гүйцэтгэхээр оролцсон бөгөөд зуухны механик, цахилгаан, автоматжуулалтын угсралтын ажилд холбогдох стандарт, норм журам, чанарын шаардлагын дагуу хяналт тавих, төслийн барилга угсралтын ажлын график хуваарийг хянах, техникийн эрсдэлийг багасгах, барилга угсралтын ажлын алдаанаас сэргийлэх, зэрэг ажлуудыг төслийн бэлтгэл шатнаас хүлээлгэн өгөх хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн.

ЗАХИАЛАГЧ

Эрчим Хүчний Яам, Дэд Бүтэц Эрчим Хүч Төлсийн нэгж

ОГНОО

2013-2014

Оюу толгой Дулааны станцын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

PREV

Баруун-Урт дулааны станцын үнс дамжуулах систем

NEXT