Монгол улсын цахилгаан дамжуулах болон түгээх сүлжээний чадавхийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ

DETAILS

LOCATION

Sukhbaatar province

START DATA

2019

Төслийн танилцуулга

Улаанбаатар хотын цахилгаан дамжуулах сүлжээ болон түгээх сүлжээний

 сайжруулалт болон ДЦС 5-ын тоног төхөөрөмжийн сонголт болон ТЭЗҮ-ийг боловсруулав. 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

Улаанбаатар хотын цахилгаан дамжуулах сүлжээ болон түгээх сүлжээний сайжруулалт болон ДЦС 5-ын тоног төхөөрөмжийн сонголт болон ТЭЗҮ-ийг боловсруулав.

ЗАХИАЛАГЧ

Азийн хөгжлийн банк

ОГНОО

2018

Сэлэнгэ аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгоны дулааны станц

NEXT