Эрчим хүчний жижиглэнгийн тарифийн бүтэц

DETAILS

LOCATION

Ulaanbaatar

START DATA

2018

Төслийн танилцуулга

Төслийн зорилго нь дамжуулах, түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн 

үр ашигтай, үр дүнтэй ажиллахад шаардагдах борлуулалтын орлогын 

шаардагдах хэмжээнд нийцсэн эцсийн хэрэглэгчдийн жижиглэнгийн тарифыг 

тодорхойлоход ЭХЗХ-нд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 

Энэ зорилго нь ЭХҮА 3+ төслийн зорилготой нийцэж байгаа бөгөөд ЭХЯ 

болон ЭХЗХ-ны эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигчдийн бөөний тарифын бүтцэд тулгуурласан эдийн засгийн хувьд үр

 ашигтай цахилгааны жижиглэнгийн тариф нэвтрүүлэх ажилд дэмжлэг 

үзүүлэхэд чиглэгдэнэ. 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

Одоогийн эцсийн хэрэглэгчийн тарифын бүтэц, ЭХЗХ-ний тариф тодорхойлдог арга аргачлал зэргийг судалж, хянах, мөн тооцоолол, түүний зарчмуудтай танилцах Дамжуулах, түгээх, диспетчерийн ТЗЭ тус бүрээр бөөний болон жижиглэнгийн үнийг тодорхойлсон Excel програм дээр суурилсан мэдээлэл цуглуулах маягтуудыг боловсруулах; Хэрэглэгчийн төрөл болон хэрэглэгчийн ангиллаар цахилгаан, дулааны ачааллын графикийн загвар бэлтгэх. Эцсийн хэрэглэгчийн ангилалд зориулсан эдийн засгийн үр ашиг бүхий жижиглэнгийн тарифын бүтцийг бий болгох аргачлалыг боловсруулан санал болгох. санал болгож буй аргачлалыг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай компьютер загварчлалын бүтэц, мэдээлэлд тавигдах шаардлага болон ашиглах зааврыг боловсруула

ЗАХИАЛАГЧ

Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг /GIZ/

ОГНОО

2018

ДЦС-3-ийн 9-р зуухны шинэчлэлтийн ажил

PREV

Дарханы мөсөн ордон

NEXT