Баруун-Урт дулааны станцын үнс дамжуулах систем

Баруун-Урт дулааны станцын үнс дамжуулах систем

Төслийн товч танилцуулга

Баруун Урт дулааны станц нь 13 Гкал/ц хүчин чадалтай бөгөөд КОИКА-ийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Солонгосын Даесунг Глобал Нетворк, Дова Инженеринг, Солонгосын Дулааны Шугам Сүлжээ Корпораци 2013 онд барьж байгуулсан. Төслийн дараах үзлэг шалгалтыг КОИКА болон  СДШСК хамтран хийсний дараа станцын үнс дамжуулах систем, галын усны систем, болон станцын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр арга хэмжээ авахаар шийдсэн.

Төслийн зорилго

Төслийн зорилго нь дулааны станцын 2 зууханд зориулж дэгдэмхий үнс зайлуулах систем бункерийн хамт суурилуулах болон ашиглалтын аюулгүй ажиллагааг сайжруулах үүднээс нэмэлт шат хашлага, галын усны шугам хоолойд халаах кабель нэмэлт дулаалга хийх, галын хор суурилуулах зэрэг аюулгүй ажиллагааны нэмэлт арга хэмжээ авах ажлууд байна

Гүйцэтгэсэн ажил үүрэг

Төслийн ажлын эзэлхүүнд дулааны станцын үнс зайлуулах систем, үнсний бункерийн зураг төсөл, материал тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, барилга угсралт, туршилт тохируулга хүлээлгэн өгөх ажлууд орсон. Мөн дулааны станцын ашиглалтын аюулгүй ажиллагааг сайжруулах үүднээс галын усны дулаалга, халаагч кабель суурилуулах, галын хор суурилуулах, аюулгүйн нэмэлт шат хашлага суурилуулах ажлууд хийгдсэн.

Захиалагч

Солонгосын Дулааны Шугам Сүлжээний Корпораци, Солонгосын ОУ Хамтын Ажиллагааны Байгууллага

Tags :

Baruun-Urt Heating Plant Ash Handling System

Baruun-Urt Heating Plant Ash Handling System

ROJECT BACKGROUND:

Baruun-Urt Heating plant with capacity of 13 Gcal/h was built by KDHEC, Daesung Global Network and Dohwa Engineering Co.,Ltd in 2013 with financial aid from KOICA. After post implementation investigation by KDHEC and KOICA, KOICA decided to improve ash handling system, firefighting system, and plant safety of the heating plant by installing fly ash handling system, installation heat tracing cable in firefighting water pipeline, improve electric hoist operating condition and additional platforms and handrails.

PURPOSE OF THE PROJECT:

The purpose of the project is to install fly ash handling system for 2 heating boiler and other safety measurements including safety handrail, insulation and heat tracing of firefighting water pipeline, installation of firefighting equipment in order to improve operating safety and safe operation of the heating plant.

SCOPE OF SERVICE:

The scope of project included engineering, procurement, construction, and commissioning of fly ash hanging system including ash silo. In order to improve plant operating safety, firefighting water pipeline insulation and installation of heat tracing cable, installation of firefighting equipment and installation of additional safety handrail and platform have been implemented within the project scope.

Considering the client’s requirement, vertical side wall conveyor selected as a main conveyor and screw conveyor for ash delivery from each multicyclone bottom hopper to main conveyor. 50m3 ash silo is designed to keep ash from 2 boiler for up to 3 days equipped with standard ash silo auxiliary equipment including bag filter, vibrators, unloader, and manual and electric valves.

CLIENT:

Korea District Heating Corporation, KOIKA

Tags :